Հանգուցային անվանման գրանցման և վիրտուալ սերվերների հյուրընկալման


ծառայությունների մատուցման պայմաններ


 


  1. Ծառայություններ


  • Սույն Պայմաններով (այսուհետ` նաև «Պայմանագիր») Կատարողը պարտավորվում է վճարի դիմաց Պատվիրատուին մատուցել Պայմանագրի 2. կետում նշված ծառայությունները (այսուհետ` «Ծառայություններ»), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել Ծառայությունների դիմաց` Պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

 • Կատարողը պարտավորվում է Պատվիրատուի պահանջով մատուցել հետևյալ Ծառայությունները.

  • Ինտերնետային համաշխարհային ցանցի (այսուհետ` «Ինտերնետ») .AM տիրույթում http://www.ucloudspace.am/ պորտալում (այսուհետ՝ “Պորտալ”) նշված Պատվիրատուի հանգուցային անվանման կամ անվանումների (այսուհետ` «Հանգուցային անվանում») գրանցում,

  • Պորտալում նշված Հանգուցային անվանմամբ վեբ և էլեկտրոնային փոստի վիրտուալ սերվերների հյուրընկալում, DNS (հանգուցային անվանման համակարգի) հասցեների գրանցում: • Պատվիրատուին մատուցվող Ծառայությունների տեսակը, քանակը, Ծառայությունների տեխնիկական հնարավորությունները, պայմանները և բնութագրերը, ինչպես նաև սակագները սահմանվում են Պորտալում:


  1. Ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմանները


  • Պատվիրատուի կողմից սույն Պայմանագրով սահմանված վճարները կատարելուց հետո Կատարողը տեղադրում է Պատվիրատուի տեղեկատվական նյութերը և ֆայլերը, հյուրընկալում է Հանգուցային անվանումը, վեբ և էլեկտրոնային փոստի սերվերները, DNS հասցեների գրառումներն իր տեխնիկական ռեսուրսների վրա, ապահովում է Պատվիրատուի Հանգուցային անվանման, DNS հասցեների և համապատասխան տվյալների հասանելիությունն Ինտերնետում` Պորտալով նախատեսված Ծառայության փաթեթի պայմանների համաձայն:

 • Կատարողն Պատվիրատուին է տրամադրում իր հիշողության սկավառակի վրա տարածք, FTP (տվյալների փոխանցման հաղորդակարգի) մուտքի հնարավորություն, ստեղծում վիրտուալ սերվեր Պատվիրատուի Հանգուցային անվանմամբ և հատկացնում ցանցային վավերապայմաններ (մուտքանուն, գաղտնաբառ) վիրտուալ սերվերի կառավարման համար:

 • Մատուցվող Ծառայությունների տեխնիկական չափանիշները կարող են փոփոխվել Կատարողի կողմից` Պատվիրատուի գրավոր դիմումի հիման վրա:

 • Հանգուցային անվանման գրանցման վավերականությունը կարելի է ստուգել Պորտալում կամ http://www.amnic.net/whois կայքում:


  1. Ծառայությունների սահմանափակումը, կասեցումը և դադարեցումը


  • Կատարողն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ կասեցնել, սահմանափակել (այդ թվում` սահմանափակել Պատվիրատուի վիրտուալ սերվերի կառավարման և FTP մուտքի հնարավորությունը, Հանգուցային անվանման, տվյալների, ինտերնետային կայքէջի հասանելիությունն Ինտերնետում), դադարեցնել Ծառայությունների մատուցումը կամ միակողմանի լուծել սույն Պայմանագիրը` Պատվիրատուի կողմից`

  • ռասայական, էթնիկական կամ կրոնական ատելության տարածման դեպքում,

  • ահաբեկչական և ծայրահեղական գործունեության տարածման դեպքում,

  • բռնություն կամ հակաիրավական գործողություններ խրախուսող նյութեր տարածելու դեպքում,

  • թմրանյութերի, դրանց պատրաստման և շրջանառության մեթոդների տարածման դեպքում,

  • պոռնոգրաֆիկ նյութեր տարածելու կամ հրապարակելու դեպքում,

  • գովազդային մասսայական նամակներ (spam) ուղարկելու, ցանցում գտնվող համակարգիչների նկատմամբ ծրագրային և սարքային ոտնձգություններ (հակերություն) իրականացնելու դեպքում,

  • ֆինանսական հանցագործությունների, կիբեռհանցագործությունների խթանման դեպքում,

  • ոչ ճշգրիտ, ոչ հավաստի և/կամ ոչ ամբողջական տվյալներ կամ փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում,

  • Ինտերնետի օգտագործման կանոնների և/կամ էթիկայի նորմերի խախտումների դեպքում,

  • սույն Պայմանագրի այլ պահանջների խախտման դեպքում:
  1. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները


  • Կատարողն իրավունք ունի`

  • պահանջել Պատվիրատուից իրեն տրամադրել Ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն,

  • հրաժարվել Ծառայությունները մատուցելուց կամ դադարեցնել Ծառայությունների մատուցումը, եթե տվյալ Հանգուցային անվանումը`

   • արդեն գրանցված է այլ անձի կողմից,

   • համընդհանուր բնույթ է կրում,

   • ներկայացնում է ազգային արժեք, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է համապատասխան գրավոր թույլտվություն,

   • արտահայտում է աշխարհագրական տեղանուն, աշխարհահռչակ հապավում, ապրանքային նշան կամ ֆիրմային անվանում` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է համապատասխան գրավոր թույլտվություն:  • Կատարողը պարտավոր է`

   • Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով,

   • ընդունել Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի դրույթներին համապատասխան ներկայացված .AM տիրույթում Հանգուցային անվանման գրանցման/հաշվեգրման հայտը և գրանցել Հանգուցային անվանումը,

   • Պատվիրատուին տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն և պարզաբանումներ, այդ թվում` Հանգուցային անվանման հետ կապված վեճերի լուծման սկզբունքների վերաբերյալ,

   • Պատվիրատուի հայտի հիման վրա իրականացնել .AM տիրույթում Հանգուցային անվանման վերագրանցում,

   • Հանգուցային անվանման գրանցման ժամկետի լրանալուց մեկ ամիս առաջ Պատվիրատուին տեղեկացնել վերագրանցման անհրաժեշտության մասին,

   • պատշաճ կերպով տեղեկացնել Պատվիրատուին .AM դոմենային տիրույթում գրանցված Հանգուցային անվանման պահպանման ժամկետի մասին:  • Պատվիրատուն իրավունք ունի`

   • պահանջել Կատարողից Ծառայությունները մատուցել Պայմանագրով սահմանված կարգին համապատասխան,

   • միակողմանի կերպով լուծել Պայմանագիրը` նախապես 30 (երեսուն) օր առաջ ծանուցելով Կատարողին:  • Պատվիրատուն պարտավոր է`

   • Ծառայությունների համար վճարել սույն Պայմանագրով սահմանված կարգով,

   • հետևել Ինտերնետի օգտագործման էթիկայի նորմերին և կանոններին,

   • ապահովել իր կողմից օգտագործվող Հանգուցային անվանման և/կամ տեղաբաշխվող տեղեկատվության, այդ թվում` իր ինտերնետային կայքէջում տեղակայված տեքստային, ձայնային, տեսաձայնային և ծրագրային տեղեկությունների համապատասխանությունը ՀՀ օրենքներին և կիրառելի միջազգային պայմանագրերին:


  1. Պայմանագրի գինը և հաշվարկների կարգը


  • Պատվիրատուն պարտավորվում է Կատարողին վճարել սույն Պայմանագրի համապատասխան Պորտալով սահմանված Ծառայությունների ընդհանուր արժեքը, ներառյալ ԱԱՀ:

 • Պատվիրատուն մատուցված Ծառայություների դիմաց վճարումն իրականացնում է կանխավճարային սկզբունքով` մինչև Կատարողի կողմից Ծառայությունների մատուցման աշխատանքները սկսելու օրը:


 


  1. Կողմերի պատասխանատվությունը


  • Օրենքի թույլատրելի սահմաններում Կողմերը սույնով հրաժարվում են միմյանց անուղղակի վնասների և բաց թողնված օգուտների հատուցման պահանջներից:

 • Պատվիրատուն լիարժեք պատասխանատվություն է կրում իր կողմից ներկայացված անհատական տվյալների (այդ թվում` անուն (անվանում), հասցե(ներ), հեռախոսահամար(ներ), էլեկտրոնային փոստ), DNS ծառայության, գաղտնաբառի ճշգրտության և համապատասխանության համար, ինչպես նաև նշված տվյալների` շտեմարանում կատարված բոլոր փոփոխությունների համար:

 • Պատվիրատուն լիարժեք պատասխանատվություն է կրում իր կողմից հրապարակված տեղեկությունների, նյութերի (ներառյալ տեքստային, ձայնային, տեսաձայնային, ծրագրային) և դրանց բովանդակության համար:


  1. Պայմանագրի գործողության ժամկետը


  • Սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում երկկողմանի ստորագրման պահից և գործում է 1 (մեկ) տարի ժամկետով: Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից 1 (մեկ) ամիս առաջ Պատվիրատուի կողմից Կատարողին սույն Պայմանագիրը երկարաձգելու իր մտադրության մասին ծանուցելու և համապատասխան Պորտալով նախատեսված Ծառայությունների արժեքը վճարելու դեպքում սույն Պայմանագիրը համարվում է երկարաձգված հերթական 1 (մեկ) տարի ժամկետով: Երկարաձգումների քանակը սահմանափակված չէ:

 • Սույն Պայմանագիրը չերկարաձգելու դեպքում Պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո Հանգուցային անվանումը պահպանվում է .AM դոմենային տիրույթում ևս մեկ ամիս ժամկետով, սակայն անհասանելի է դառնում այլ օգտվողների համար:

 • Եթե Պատվիրատուն սույն Պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում Կատարողին չի վճարում սույն Պայմանագրի համապատասխան Պորտալով նախատեսված գումարը` ուղղված Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգմանը, Պատվիրատուն կորցնում է .AM դոմենային տիրույթում Հանգուցային անվանման նկատմամբ իր իրավունքները:

 • Չսահմանափակելով սույն Պայմանագրի այլ դրույթներ` Պայմանագիրը կարող է վաղաժամկետ լուծվել Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ կամ Կողմերից որևէ մեկի նախաձեռնությամբ: Նախաձեռնող Կողմը պարտավոր է այդ մասին գրավոր ծանուցում ուղարկել մյուս Կողմին առնվազն 30 (երեսուն) օր առաջ:

 • Սույն Պայմանագրի 1.2.1. կետում նշված ծառայություններից օգտվելու դեպքում սույն Պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցնելիս Պատվիրատուի կողմից կատարված վճարումները ենթակա չեն վերադարձման:

 • Սույն Պայմանագրի 1.2.2. կետում նշված ծառայություններից օգտվելու դեպքում սույն Պայմանագիրը վաղաժամկետ դադարեցնելիս Պատվիրատուն պարտավորվում է Կատարողին վճարել Ծառայությունների մատուցման համար Կատարողի կողմից սահմանված ամսական վճարի և Պատվիրատուի կողմից Ծառայությունների համար վճարված տարեկան արժեքի` 12 (տասներկու) ամիսներին համամասնորեն հաշվարկված գումարի միջև տարբերությունը:


  1. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)


  • Սույն Պայմանագրով նախատեսված պարտականություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով սահմանված պարտականությունների կատարումը:

 • Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավել, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս Կողմին:


  1. Եզրափակիչ դրույթներ


  • Կողմերը պարտավորվում են միջոցներ ձեռնարկել մյուս Կողմի կոնֆիդենցիալ տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման համար և չհրապարակել այն երրորդ անձանց առանց մյուս Կողմի գրավոր համաձայնության` բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:

 • Կողմերն իրավունք չունեն Պայմանագրի շրջանակներում ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները փոխանցել երրորդ անձի` առանց մյուս Կողմի գրավոր համաձայնության:

 • Սույն Պայմանագրի շրջանակում Կողմերի միջև ծագած վեճերը և տարաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում յուրաքանչյուր Կողմ իրավունք ունի վեճերի լուծումը հանձնել ՀՀ իրավասու դատարանի քննությանը:

 • Սույն Պայմանագիրը կազմված է հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է Պայմանագրի մեկական օրինակ: